دستور shutdown -h 13:10 انصافا به کار میاد . مرسی از شما آقا یونس